"Merino shine"

 

52% , 40% , 8%
100+-5%, 185+-5%